Föreläsningar om hybridarbete – så lyckas ni

28 sep 2021

På plats, distans eller hybridarbete?

Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån med anledning av Covid-19 har tagits bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Blir det som ”vanligt” nu?

Sofia Rasmussen har via sitt företag Rasmussen Analys genomfört tre omfattande undersökningar under pandemin som ringat in hur medarbetares och ledares inställning till arbete, ledarskap och medarbetarskap har förändrats av den stora omställning som skedde i början av 2020. Resultaten visar att väldigt få medarbetare och ledare vill gå tillbaka till det ”gamla normala”. Istället vill de flesta skapa en gyllene medelväg in i det framtida arbetslivet. Sex av tio chefer uppger att de aldrig arbetade på distans innan krisen men enbart en av tio chefer tror att de kommer att återgå till en sådan verklighet. Istället svarade cheferna att de i genomsnitt planerar att arbeta på distans 2,1 dagar i veckan efter krisen.

Det nya arbetslivet är hybridarbete. Så hur ska du som chef axla ansvaret som hybridledare och leda medarbetare både på plats och på distans samtidigt? I Sofia Rasmussens föreläsningar om hybridarbete får ni fakta, analys och svar.

Fem tips till alla ledare som vill lyckas med hybridarbete:

1) Skapa ett superstrukturerat ledarskap
Tidigare studier visar att ett framgångsrikt distansledarskap följer helt andra mönster än ett framgångsrikt på-plats-ledarskap. Att strukturera upp och noga tänka igenom ledarskapet, ha god förberedelse för olika scenarier och ha ordning och reda i kommunikationen med medarbetare – det är framgångsreceptet för ett distansledarskap. Stark karisma, utseende och hur du är som person får mindre betydelse för att du ska lyckas som ledare när ledarskapet sker på distans. Istället är det struktur, ordning och reda i kombination med extra mycket empati och lyhördhet som räknas mer.

2) Motverka klyftor mellan på-platsmedarbetare och distansmedarbetare
Studier visar att män och kvinnor kanske inte kommer att återgå till kontoret i samma utsträckning nu när arbetsplatser förväntas erbjuda fler valmöjligheter till medarbetare. En brittisk studie på 2 300 ledare och medarbetare visade att 69% av mammor vill jobba hemifrån minst en gång i veckan medan motsvarande andel bland pappor enbart är 56%. För att motverka en klyfta mellan två ”lag” krävs ledare som är medvetna om risken och proaktivt motarbetar en sådan utveckling genom att säkra att alla får ta del av information, lärande, karriärutveckling etc.

3) Kom ihåg att äldre medarbetare klarar distansarbete bättre än unga
Äldre har klarat distansarbetet bättre än unga medarbetare. Detta kan delvis förklaras av ungas, ofta sämre, boendesituation. Men framför allt förklaras det av att distansarbete ställer högre krav på individer att vara självgående, ha förmåga att strukturera upp sitt eget arbete, utvärdera sina egna insatser och ha tillräckligt stor självtillit för att utöva ett effektivt självledarskap. Därför kommer framtidens hybridledarskap alltmer handla om att guida andra i självledarskap. Som ledare bör du ställa guidande frågor, dela med dig av dina egna verktyg för självledarskap och vara genuint nyfiken på den medarbetarens egna tankar och förslag på hur arbetet kan struktureras och genomföras.

4) Jämna ut spelplanen för kvinnliga chefer med hybridarbete
Mindre än en femtedel av Sveriges vd:ar är kvinnor och av alla chefer totalt är 41 procent kvinnor. Med distansarbete får kvinnliga ledare bättre förutsättningar att excellera i sitt ledarskap, de ser överlag fler fördelar med distansledarskapet medan manliga ledare ser fler nackdelar. Virtuella möten och samtal tycks dessutom upplevas fördelaktigt för många kvinnliga ledare då de blir en frizon från härskartekniker, ryggdunkar och överdriven konkurrens. Utöver den ökade flexibiliteten att styra över sin egen tid leder distansarbete till ett ökat fokus på uppgifter och resultat vilket upplevs gynna kvinnor. Som arbetsgivare är det hög tid att fundera över hur du kan använda de här insikterna för att skapa ökad jämställdhet i ledarskapet på just din arbetsplats.

5) Säkra att vinsterna av distansarbetet behålls i hybridarbetslivet
Distansarbetet under pandemin har fört med sig en rad fördelar enligt många medarbetare och ledare. Upplevd minskad stress och ökad balans i livet är en av de vanligaste. Många pekar även på vikten av att få arbeta ostört. Hur kan vi undvika att vinsterna med distansarbetet försvagas nu när vi träder in i hybridarbetslivet? En fortsatt generös inställning till distansarbete? Att leda mer strukturerat eller att utöva ett mer lyhört och empatiskt ledarskap? Wi-fi-fria zoner? Möjlighet att avsätta tid i kalendern för djupjobbande?  Hybridmöten, hybridledarskap, hybridfortbildning – allt detta har vi lärt oss hantera. Dokumentera lärdomarna från pandemin när det gäller att leda, rekrytera och introducera nya medarbetare på distans. Det vore synd att inte förvalta vinsterna med distansarbetet i ett framtida hybridarbetsliv.

Vill ni veta mer om hur ni lyckas med hybridarbete? Utifrån färska undersökningar om arbetslivet och ledarskapet post-corona delar Sofia Rasmussen med sig av en rad insikter och verktyg i sina föreläsningar om hybridarbete: Vilka stora utmaningar står vi inför när krisen klingar av? Vilka kompetenser och egenskaper är viktigast för medarbetare och ledare post-corona? Vilka avgörande insikter och verktyg behöver du som chef för att framgångsrikt behärska hybridledarskapet? Hur kan vi guida varandra i självledarskap, stimulera innovation och bygga företagskultur när alla är utspridda?

Sofia Ramsussen är omvärldsanalytiker och expert på framtidens arbetsliv och den unga generationens värderingar och livsstilar. Sofia har en magisterexamen i statsvetenskap och har varit seniorkonsult på Kairos Future. Idag är hon bl.a ansvarig för den årliga studien Ungdomsfokus om ungas värderingar och framtidsambitioner. Under 2020/2021 har hon genomfört flera studier om hybridarbetslivet och distansledarskap.

Slå oss en signal på 031-780 32 35 så berättar vi mer om Sofia Rasmussens föreläsningar om hybridarbete.

Läs mer och boka föreläsningar om hybridarbete här!

Föreläsningar om hybridarbete? Boka här!